Adres siedziby

ul. Janowska 66B / 4
21-500 Biała Podlaska

Polska

Kontakt

+ 48 83 350 00 06
info @ sthgroup.pl

www.sthgroup.pl

Biuro i korespondencja

ul. Sapieżyńska 8 lok. 7
21-500 Biała Podlaska

Polska

NIP EUPL 5372623013
NIP PL537-26-23-013
KRS0000403263
REGON061364269
Kapitał zakładowy100 000 PLN

Юридический адрес

ul. Janowska 66B / 4
21-500 Biała Podlaska

Польша

Контактные данные

+ 48 83 350 00 06
info @ sthgroup.pl

www.sthgroup.pl

Физический и почтовый адрес

ul. Sapieżyńska 8 lok. 7
21-500 Biała Podlaska

Польша

NIP EUPL 5372623013
NIP PL537-26-23-013
KRS0000403263
REGON061364269
Акционерный капитал100 000 PLN

Address of seat

ul. Janowska 66B / 4
21-500 Biała Podlaska

Poland

Contact

+ 48 83 350 00 06
info @ sthgroup.pl

www.sthgroup.pl

Post & Office

ul. Sapieżyńska 8 lok. 7
21-500 Biała Podlaska

Poland

NIP EUPL 5372623013
NIP PL537-26-23-013
KRS0000403263
REGON061364269
Capital100 000 PLN
Prezes ZarząduGienadij Pańko
telefon+ 48 603 503 594
e-mailgp @ sthgroup.pl
skypesth.gp
Właścicel Firmy
Koordynator Spedycji
Beata
Tellos
telefon+ 48 607 868 644
e-mailbt @ sthgroup.pl
skypesth.bt
Spedytor MiędzynarodowyNatalia Tellos
telefon+ 48 505 582 010
e-mailnt @ sthgroup.pl
skypesth.nt
Spedytor
Międzynarodowy
Ewelina
Rychlicka-Wolska
e-mailer @ sthgroup.pl
skypesth.ewelina
Spedytor
Międzynarodowy
Iwona
Darczuk
telefon+ 48 667 611 002
e-mailid @ sthgroup.pl
skypesth.id
Председатель ПравленияГеннадий Панько
тел.+ 48 603 503 594
e-mailgp @ sthgroup.pl
skypesth.gp
Учредитель фирмы
Координатор экспедиции
Беата
Теллос
тел.+ 48 607 868 644
e-mailbt @ sthgroup.pl
skypesth.bt
Международный экспедиторНаталия Теллос
тел.+ 48 505 582 010
e-mailnt @ sthgroup.pl
skypesth.nt
Международный
экспедитор
Эвелина
Рыхльска-Вольска
e-mailer @ sthgroup.pl
skypesth.ewelina
Международный
экспедитор
Ивона
Дарчук
тел.+ 48 667 611 002
e-mailid @ sthgroup.pl
skypesth.id
Chairman of the BoardGienadij Panko
phone+ 48 603 503 594
e-mailgp @ sthgroup.pl
skypesth.gp
Business Owner
Forwarding Coordinator
Beata
Tellos
phone+ 48 607 868 644
e-mailbt @ sthgroup.pl
skypesth.bt
International Freight
Forwarder
Natalia Tellos
phone+ 48 505 582 010
e-mailnt @ sthgroup.pl
skypesth.nt
International Freight
Forwarder
Ewelina
Rychlicka-Wolska
e-mailer @ sthgroup.pl
skypesth.ewelina
International Freight
Forwarder
Iwona
...
phone+ 48 667 611 002
e-mailid @ sthgroup.pl
skypesth.id
BankPKO BP
adresul. Piłsudskiego 15
21-500 Biała Podlaska
Polska
SWIFTBPKOPLPW
OdbiorcaSTH Group Sp. z o. o.
adresul. Janowska 66B / 4
21-500 Biała Podlaska
Polska
Rachunki walutowe
PLNPL 22 1020 1260 0000 0702 0119 7995
EURPL 28 1020 1260 0000 0202 0119 8035
БанкPKO BP
адресul. Piłsudskiego 15
21-500 Biała Podlaska
Польша
SWIFTBPKOPLPW
ПолучательSTH Group Sp. z o. o.
адресul. Janowska 66B / 4
21-500 Biała Podlaska
Польша
Счета в валютах
PLNPL 22 1020 1260 0000 0702 0119 7995
EURPL 28 1020 1260 0000 0202 0119 8035
BankPKO BP
addressul. Piłsudskiego 15
21-500 Biała Podlaska
Poland
SWIFTBPKOPLPW
RecipientSTH Group Sp. z o. o.
addressul. Janowska 66B / 4
21-500 Biała Podlaska
Poland
Currency accounts
PLNPL 22 1020 1260 0000 0702 0119 7995
EURPL 28 1020 1260 0000 0202 0119 8035
Efektywna LogistykaSTH Group Sp. z o.o.
Połączyliśmy wieloletnie doświadczenie
w międzynarodowych usługach transportowych
z szeroką wiedzą z zakresu spedycji i logistyki
oraz skuteczną organizacją.
Zlecenia realizujemy w oparciu o tabor starannie dobranych przewoźników. Nasza współpraca z przewoźnikami odbywa się na podstawie Konwencji TIR, CMR, Prawo Przewozowe oraz Kodeks Cywilny.
Realizujemy między innymi następujęce usługi

• dostarczenie towaru z Europy na bliską i daleką Rosje, Ukrainę i Kazachstan

• odprawy celne na terenie Polski, Niemiec i we Włoszech

• przeładunek i magazynowanie towarów ADR, ładunków chłodniczych do -18 °C

• transport ładunków płynnych i ponadgabarytowych

• przewozy kontenerów samochodami i koleją

• przeładunki i odprawy w portach Europy

• pomoc prawna oraz rozwiązania informatyczne

Biegła komunikacja w języku rosyjskim, angielskim i niemieckim gwarantuje pełną kontrolę nad zleceniem w trakcie jego realizacji oraz szybkie rozwiązywanie na bieżąco ewentualnych problemów w każdym kraju.
Zespół fachowców i nowoczesne oprogramowanie, pozwala nam w profesjonalny sposób zarządzać wszystkimi operacjami związanymi z naszą pracą.
Эффективная ЛогистикаSTH Group Sp. z o.o.
Мы объединили многолетний опыт в международных перевозках, широкие возможности и знания в экспедиции и логистике с чётким эффективным исполнением.
Выполнение заказов базируется на основе тщательно отобранных перевозчиков. Работа с перевозчиками построена на Договорах Заявках опираясь на Конвенции МДП и CMR, Транспортное Право и Гражданский Кодекс.
Предлагаем широкий спектр транспортных услуг:

• доставка грузов из Европы в дальнюю и ближнюю Россию,
   Украину и Казахстан

• таможенное оформление в Польше, Германии, Италии

• перегрузка АДР и температурных грузов до -18 С*

• перевозка наливных и негабаритных грузов

• контейнерные перевозки авто и жд.

• перегрузка и оформление документов в портах Европы

• юридическая и программная поддержка участников рынка

Свободное общение на русском, английском и немецком языках, гарантирует полный контроль над процессом перевозки в ходе его реализации а так же быстрое решении любых возникающих вопросов в любой стране.
Слаженный коллектив специалистов и современное программное обеспечение позволяет нам профессионально управлять всеми операциями связанными с нашей работой.
Effective LogisticsSTH Group Sp. z o.o.
We combined years of experience in international
transport services with the extensive knowledge
of freight forwarding and logistics,
and effective organization.
Execute orders based on a carefully selected crew of carriers. Our cooperation with carriers is based on the TIR Convention, CMR, Transport Law and Civil Code.
We include the following services

• delivery of goods from Europe to the near and far Russia,
   Ukraine and Kazakhstan

• customs clearances in Poland, German and in Italy

• the trans-shipment and storing ADR goods, of cooling cargoes to -18 °C

• transport of liquid cargo and oversized

• the transport of containers with cars and rail

• trans-shipments and checks at ports of Europe

• legal assistance and technology solutions

Excellent communication in Russian, English and German, provides full control over the order during its execution and quick resolution to keep potential problems in each country.
The team of professionals and advanced software, allows us to professionally manage all operations associated
with our work.